Suhu Hidroponik DFT/NFT

Monitoring suhu aliran air dalam hidroponik DFT/NFT Faperta UNS menggunakan Arduino Mega, NodeMCU, sensor DS18B20, Thingspeak
  hidroponik, uns, faperta, arduino, nodemcu, smks al-mahrusiyah, thingspeak

Field 1 Chart
Field 2 Chart
Field 3 Chart
Field 4 Chart
Field 5 Chart
Field 6 Chart
Channel Location