Udirna

  • Channel ID: 398224
  • Author: yarda81
  • Access: Public
Mereni teploty v udirne predavane na thingspeak a pri prasahu nebo poklesu teploty alert pres mobilni aplikaci.
  udirna, temp, ds1820

Field 1 Chart
Channel Status Updates